مواد کمکی

مواد کمکی لاکتوز انهیدروز لاکتوز مونوهیدارت مش 200 لاکتوز مونوهیدرات مش 80

ضد باکتری

داروهای ضد باکتری سیپروفلوکساسین آزیترومایسین