مواد کمکی

مواد کمکی لاکتوز انهیدروز لاکتوز مونوهیدارت مش 200 لاکتوز مونوهیدرات مش 80

ضد باکتری

داروهای ضد باکتری سیپروفلوکساسین آزیترومایسین

ضد دیابت

داروهای ضد دیابت متفورمین هایدروکلراید

گوارش

داروهای گوارش فاموتیدین رانیتیدین پنتاپرازول

قلبی و عروقی

داروهای قلبی و عروقی ریواروکسابان آتورواستاتین کلسیم لوزارتان پتاسیم ماینوکسیدیل جمفیبروزیل روزوواستاتین

ضد افسردگی

داروهای ضد افسردگی سیتالوپرام هایدرو بروماید فلووکسامین مالئات سرترالین

ضد التهاب

داروهای ضد التهاب سلکوکسیب استامینوفن ترامادول آسپرین دیلوفناک