بخش خدمات آنالتيکال تحقيق و توسعه و آناليز دستگاهي اماده ارائه خدمات زير مي باشد:

• ابداع روش آناليز

• معتبرسازي روش آناليز

• شناسايي، جداسازي، تعيين مشخصات فيزيکي و شيميايي ناخالصي ها بر اساس آخرين فارماکوپه ها

• صدور گواهي پروفايل ناخالصي